Skip to content
 

ویدرنه (میتزنه، اومیدرنع)

ویدَرنَه: (فارسی باستان)/ میتَرنَه (عیلامی)/ اومیدَرنَع (بابلی). پسر بَگابیگنَه. مردی از ناحیه پارس و فرمانده سپاهی که داریوش یکم برای سرکوبی فْرَوَرتیش به ماد فرستاده بود: «داریوش‌شاه گوید: سپاه پارسی و مادیِ زیر فرمان من، کم‌شمار بود. پس از آن من سپاه فرستادم. فرماندهی آنان را به یک نفر پارسی پیرو من به نام ویدَرنَه سپردم. به آنان گفتم بروید و سپاه ماد را که خود را از من نمی‌داند، در هم بشکنید. آنگاه ویدارنه با سپاهیانش رهسپار شد» (بند 6 از ستون دوم کتیبه داریوش در بیستون).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی