Skip to content
 

ویتنگوهئیتی

ویتَنْگوهَئیتی: (اوستایی). رودی در اوستا که امروزه نام و جای آن دانسته نیست. وقایع وابسته به این رود شباهت زیادی به گذر موسی از رود نیل دارد. ← ویستَئورو.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی