Skip to content
 

وندیداد (ودیوداد)

وَندیداد: وِدیوداد. نام بخشی از اوستا. دو فرگرد نخستین و چهار فرگرد پایانی وندیداد از نظر مضمون تا اندازه‌ای کهن و اصیل هستند. اما شانزده فرگرد باقیمانده که در میانه فرگردهای کهن داخل شده، از متون دینی و نحوه کیفرها و مجازات‌های زرتشتیان عصر ساسانی است. در نمونه‌ای از این مجازات‌ها چنین مقرر شده که چنانچه مردی سگ‌آبی را چنان بزند تا بمیرد، می‌باید برای مجازات و کفاره گناهش، یکی از خواهران یا دخترانش را به خزانه موبدان و یا به خود موبد واگذار کند. این خواهر یا دختر می‌بایست باکره و پانزده‌ساله باشد تا موبد او را به خود بپذیرد. نوع دیگری از مجازات‌ها سبک‌تر است و برای نمونه عبارت است از: تقدیم خوراک کباب به هجده نفر از موبدان یا تقدیم تعدادی رختخواب با زیرانداز و روانداز و بالش به آنان. ← زرتشتی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی