Skip to content
 

ولف، فریتس

وُلف: فریتس ولف (Fritz Wolff). شرق‌شناس و زبان‌شناس و شاهنامه‌شناس آلمانی (1880- 1943 میلادی). بزرگترین دستاورد فریتس ولف کتاب عظیم فرهنگ شاهنامه فردوسی است. ولف در این فرهنگ، تمامی واژه‌های شاهنامه را به ترتیب الفبا و خط فارسی آورده و معناهای گوناگون هر واژه و کاربرد دستوری آنها را به زبان آلمانی نشان داده است. او همچنین نشان داده که هر کدام از واژه‌ها چند بار و در کدام بیت‌های شاهنامه بکار رفته‌اند. فریتس ولف یهودی بود و در زمان آلمان نازی مدتی زندگی مخفیانه داشت. از سرانجام او اطلاعی در دست نیست.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی