Skip to content
 

ورنه

وَرِنَه: (اوستایی). نام سرزمینی در اوستا که معمولاً با مَزَندَر می‌آید و مکان قطعی آن دانسته نیست: «می‌ستاییم فروهر هوشنگ پیرو نظام هستی و دلیر را، برای پایداری در برابر دیوان مَزَندَری و دشمنان نظام هستی در وَرِنَه و برای پایداری در برابر آزاری که از دیوان سر می‌زند» (بند 137 فروردین‌یشت). ورنه به موجب فرگرد نخست وندیداد چهاردهمین سرزمینی بود که اهورامزدا بیافرید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی