Skip to content
 

ور جمکرد

وَرِ جَمکَرد: پناهگاهی که جمشید به فرمان اهورامزدا ساخت تا مردمان را همراه با یک نمونه از جانوران و گیاهان در آن پناه دهد و از خطر سرمای سختی که پیش رو بود، برهاند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی