Skip to content
 

ورازمهر (واره‌میهر)

وَرازمِهر: ورازمهر سیستانی، دانشمند اخترشناس ایرانی در زمان ساسانیان و پیرو دین میترا که به هند آنروز و پاکستان امروز مهاجرت کرد. کتاب نجومی معروف سیدهانتا اثر اوست. در هند به ورازمهر و دیگر مهاجران مانند او «شکادیپی» می‌گفتند که به معنای سیستانی است. ورازمهر پیرو نظریه گردش زمین به دور خورشید بوده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی