Skip to content
 

نبوکدنصر (بخت‌النصر، نبوکدرچره، نبکوتوروصیر، نبوکودوری‌اوصور، نبوکدنصر دوم)

نَبوکَدنَصَر: بُختُ‌‌النَصر/ نَبوکُدرَچَرَه (فارسی باستان)/ نَبکوتوروصیر (عیلامی)/ نَبوکودوری‌اوصور (بابلی). نبوکدنصر دوم، شاه بابل (605- 562 قبل از میلاد). نام او مکرراً در کتیبه داریوش در بیستون آمده است. به روایت داریوش، برخی از کسانی که برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کردند، خودشان را از نسل نبوکدنصر می‌دانستند. در کتیبه‌ای از نبوکدنصر از سال 565 قبل از میلاد آمده است: «… فرمان دادم که صد هزار چشم در آورند و صد هزار ساق پا را بشکنند. هزاران دختر و پسر جوان را در آتش سوزاندم و خانه‌ها را چنان ویران کردم که دیگر بانگ زنده‌ای از آنجا برنخیزد».

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی