Skip to content
 

نامه‌های منوچهر

نامه‌های منوچهر: کتابی پهلوی بر اساس نامه‌های شخصی به نام منوچهر پسر گُشْنْ‌‌جَم که در رد بدعت‌های برادرش زادْسْپَرَم در زمینه‌های طهارت و دیگر مواد فقهی زرتشتی نوشته شده است. این نامه‌ها متعلق به سده سوم هجری است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی