Skip to content
 

مهرگلان (می‌گلان)

مِهرگُلان: مِی‌گُلان. جشنی که در برخی نواحی کردستان در روز شانزدهم اردیبهشت برگزار می‌شود. ممکن است این جشن بازمانده‌ای از جشن بهاربُد یا گاهنبار میدیوزَرِم باشد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی