Skip to content
 

مهرداد (مهرداد سوم، اشک دوازدهم)

مهرداد: مهرداد سوم، اشک دوازدهم. سیزدهمین شاه اشکانی (56- 55 قبل از میلاد). او به دلیل رفتارهای پُر خشونت خود از سوی مجلس مِهِستان به نفع برادرش اُرُد یکم از پادشاهی برکنار شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی