Skip to content
 

مهربین (ماربین)

مِهربین: ماربین. کوهی با مجموعه‌ای از صفه‌های گِلی و خشتی در غرب اصفهان. این صفه‌ها به منظور دستیابی به سطوح هموار ساخته شده‌اند و احتمالاً در گذشته بناهایی بر روی هر یک از صفه‌ها بوده است. قدمت این آثار به حدود 2000 سال پیش باز می‌گردد. با توجه به وضعیت کوه و نام محلی و کهن آن، نگارنده احتمال می‌دهد که بناهای آن و بخصوص سازه علیایی آن دارای مناسبات خورشیدی بوده باشد. البته سازه فعلی در بالای کوه مهربین در دوره‌های جدیدتر ساخته شده و اطلاعی از سازه اصلی و باستانی آن در دست نیست. حمزه اصفهانی از دژی در «جِی» در اصفهان یاد می‌کند و آنجا را محل کشف بسیاری از متون و نوشته‌های کهن می‌داند. احتمال می‌رود که این دژ با این کوه و بناهای فراز آن انطباق داشته باشد. نام آتشگاه که اخیراً بر روی این کوه نهاده‌اند، ناشی از اختلاط مفاهیم به کار رفته در متون کهن است. آتشگاه در اصل نام بنای دیگری در نزدیکی این کوه بوده که اکنون از بین رفته است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی