Skip to content
 

مهر

مِهر: نام ماه هفتم از سال خورشیدی و روز شانزدهم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی (← باگَیادَئیش). نام روز یکشنبه (مهرروز/ خورروز) در گاهشماری‌های سغدی و مانوی. برای کاربردهای دیگر ← میترا.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی