Skip to content
 

منیژه

مَنیژِه: دختر افراسیاب و زن بیژن. او بیژن را به فریب به سرای خود برد و افراسیاب که از این آگاه شد، بیژن را در چاهی در بند کرد و دختر را از خود براند. منیژه زمان را بر سر چاه می‌گذراند تا رستم و یارانش برای رهایی بیژن بیامدند و هر دو را به ایران بردند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی