Skip to content
 

منوچهر 1 (منوش‌چیثره)

مَنوچِهر: مَنوش‌چیثْرَه (اوستایی). پادشاه پیشدادی، پسر پَشَنگ و نوه دختری ایرج. او به کین‌خواهی ایرج بر سَلم و تور غلبه کرد و به فرمان فریدون بر تخت شاهی نشست. فردوسی زمان بر تخت نشستن او را دو روز مانده از مهرماه (برابر با روز درگذشت فریدون) آورده است: «ببخشید آن خواسته با سپاه/ چو دو روز بُد مانده از مهرماه، بفرمود پس تا منوچهرشاه/ نشست از برِ تخت زر با کلاه». منوچهر در اوستا ستوده شده است: «می‌ستاییم فروهر منوچهر پیرو نظام هستی، از خاندان ایرج را» (بند 131 فروردین‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی