Skip to content
 

مسالک والممالک 1

مَسالِک وَالمَمالک: کتابی از ابن ‌خردادبِه (سده سوم هجری) در جغرافیا و شرح راه‌ها و شهرها و کشورها. ابن خردادبه در این کتاب به نیروی جاذبه زمین اشاره کرده است: «زمین گرد است مانند کره‌ای در میان فلک و همانند زرده در میان تخم‌مرغ است. زمین اجسام را به سوی خود می‌کشد، زیرا زمین مانند آهن‌رباست که آهن را جذب می‌کند».

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی