Skip to content
 

مزندر

مَزَندَر: (اوستایی). نام سرزمینی در اوستا که ممکن است با مازندران شاهنامه تطابق داشته باشد، اما مکان قطعی هر دوی آنها دانسته نیست و با توجه به اشارات موجود نمی‌تواند جایی باشد که امروزه مازندران نامیده می‌شود. در اوستا نیز همچون شاهنامه به دیوان آنجا اشاره می‌شود:

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی