Skip to content
 

مزدیسنا (مزداپرست، مزداپرستی)

مَزْدَیَسنا: مزداپرست، مزداپرستی. در مقابل دیویَسنا که دیوپرستی باشد. منظور از «دیو» خدایی است که پذیرفته نشده باشد. نیز نامی دیگر برای دین زرتشتی. ← زرتشتی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی