Skip to content
 

مرتیه

مَرتیَه: (فارسی باستان و عیلامی و بابلی). پسر چِچِخرائیش/ چینْچیخری و اهل شهر کوگَنَکا در ناحیه فارس که در خوزیه برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کرد و خود را ایمَنیش شاه خوزیه می‌نامید: «داریوش‌شاه گوید: مردی به نام مَرتیَـه پسر چِچِخْرائیش/ چینْچیخری از شهر کوگَنَکا در پارس بود. او در خوزیه شورش کرد و به مردم می‌گفت که من ایمَنیش شاه خوزیه هستم. داریوش‌شاه گوید: آن هنگام من در نزدیکی خوزیه بودم. خوزیان از من ترسیدند. آن مَرتیَـه را که سر دسته آنان بود؛ گرفتند و کشتند» (بند 3 و 4 از ستون دوم کتیبه داریوش در بیستون).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی