Skip to content
 

مختصرالبلدان (مختصر کتاب‌البلدان)

مختصرالبُلدان: مختصر کتاب‌البُلدان. کتابی از ابن فقیه (تألیف اواخر سده سوم هجری). در جغرافیا و شرح سرزمین‌های گوناگون. این کتاب را مؤلف از کتاب دیگر خود به نام کتاب‌البُلدان تلخیص کرده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی