Skip to content
 

ماه‌آفرید 1

ماه‌آفَرید: کنیز ایرج که از او باردار شده بود و مادربزرگ منوچهر به روایت شاهنامه فردوسی. پادشاهان و پهلوانان پس از فریدون (همچون منوچهر) از نسل دختر ایرج و ماه‌آفرید بوده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی