Skip to content
 

مادیان یوشت فریان و اخت

مادَیان یوشْتِ فْریان و اَخْت: مادَیانِ یوشْتِ فْریان (پهلوی). متنی پهلوی است در مناظره یوشْت (از پیروان دینی زرتشتی) و اَخت (از مخالفان دین زرتشتی). در این متن از اَخت با عناوینی همچون جادوگر و نادان و پیرو دروغ و تاریک‌اندیش یاد شده است. یوشت در آغاز هر پاسخ به هر سؤال اَخت را نفرین می‌کند و اَخت در جواب نفرین‌ها سکوت می‌کند. اَخت پس از پایان مناظره به دست یوشت کشته می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی