Skip to content
 

لهراسپ (ائوروت‌اسپه)

لُهراسْپ: اَئوروَت‌اَسْپَه (اوستایی). پادشاه کیانی و پدر گُشتاسپ. از پهلوانان سپاه کیخسرو که به خواست او شاه بعدی ایران شد. انتخابی که با مخالفت زال روبرو شد اما در مخالفتش اصراری نکرد. لُهراسپ در حمله تورانیان به بلخ کشته شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی