Skip to content
 

لری

لُری: منسوب به لُر/ لُرِستان (سرزمین و مردمانی در غرب ایران) و بخصوص نام زبانی که آنان بدان تکلم می‌کنند. ← زبان لری.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی