Skip to content
 

گوذه

گوذَه: (اوستایی). نام آبشاری در مسیر رود رنْگْها (سیردریا) که در رام‌یشت اوستا از آن یاد شده است: «گرشاسپ دلیر او را بستود در آبشار گـوذَه بر رود رَنْـگْـهای آفریده مزدا؛ بر روی تخت زرین، بر روی بالش زرین، بر روی فرش زرین، به نزد بَرسَم گسترده، با دستان گشاده.» (بند 27 رام‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی