Skip to content
 

گوتی (قوتی)

گوتی: قوتی (آشوری). سرزمین و مردمان باستانی در حدود آذربایجان و کردستان و در حدود هزاره‌های سوم و دوم قبل از میلاد. گوتیان شاه نداشتند و توانستند مدتی بر اکدیان غلبه کنند. اصطلاح گوتی را بطور عموم برای هـمه سرزمین‌ها و مردمان غرب ایران و از جمله مادها بکار می‌برده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی