Skip to content
 

گندی‌شاپور (جندی‌شاپور، بیلاباد)

گُندی‌شاپور: بیلاباد. شهری که شاپور یکم با مساعدت اسیران رومی در جنوب دزفول و شمال شوشتر ساخت. در آن دانشگاه و بیمارستانی نیز بر پای شد و کتاب‌های یونانی به زبان پهلوی ترجمه شدند. مانی پس از اینکه به حکم موبدان و بهرام‌شاه شکنجه و کشته شد، بر دروازه این شهر آویخته شد. ← مانی و دروازه مانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی