Skip to content
 

گنجینه زندگان

گنجینه زندگان: کتابی از مانی که امروزه از بین رفته است. نام این کتاب در متون فارسی میانه مانوی نیان‌زندگان (به معنای گنج زندگان) و در متون سُغدی سْمیتیها بوده است. ابن‌ندیم آنرا سُفْرالاحیاء نامیده و بیرونی و یعقوبی کَنزالاحیاء نامیده‌اند. مسعودی این نام را به شکل خلاصه کَنز ثبت کرده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی