Skip to content
 

گشتاسپ (ویشتاسپه، کوی‌ویشتاسپه)

گُشتاسپ: ویشتاسپَه و کَوی‌ویشتاسپَه (اوستایی). پادشاه کیانی و پسر لُهراسپ و نوه کیقباد. او به طمع تاج و تخت با پدر در افتاد و به قهر به هندوستان و روم رفت. در روم نام فرخزاد را بر خود نهاد و با کتایون دختر قیصر روم وصلت کرد. لُهراسپ درنهایت تخت شاهی را بدو سپرد و کناره‌گیری کرد. گشتاسپ سپس به دین زرتشت روی آورد و برای وادار کردن دیگران و از جمله خاندان رستم و زال به پذیرفتن دین جدید و نپذیرفتن آنان، دست به جنگ‌های دینی زد. در گاثای زرتشت چند بار از گشتاسپ به نیکی یاد شده است. چهره گشتاسپ در شاهنامه و اوستا متفاوت است. او در شاهنامه پادشاهی خودکامه و نیرنگ‌باز است، در حالیکه در اوستا ستوده شده و گرامی داشته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی