Skip to content
 

گزیده‌های زادسپرم (ویچیتکی‌های زادسپرم)

گزیده‌های زادْسْپَرَم: ویچیتَکی‌‌های زادْسْپَرَم (پهلوی). کتابی پهلوی نوشته زادسپرم در سده سوم هجری. در این کتاب کشکولی و نه‌چندان با پایه و اساس مطالب متنوعی درباره آفرینش جهان و مبدأ خیر و شر، دریاها و کوه‌ها و رودها، تاریخ دین و سرگذشت زرتشت، شرح اندام آدمی و کارکردهای آن آمده است. در این متن گزارشی از روز پیام‌آوری زرتشت در نیمه فصل بهار آمده است که در جای دیگری گزارش نشده است. (بهار، واژه‌نامه گزیده‌های زادسپرم، 1351؛ راشد محصل، گزیده‌های زادسپرم، 1366؛ West, 1897; Ankelsaria, 1964).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی