Skip to content
 

گرشاسپ 1 (کرساسپه)

گَرشاسْپ: کِرِساسْپَه (اوستایی). پسر جمشید و نیای اعلای رستم که گُرز او پدر در پدر به دست رستم رسیده بود. گرشاسپ پهلوان بزرگ ایرانی و دارنده فَرّ جمشید است. گرشاسپ در اوستا معادل رستم در شاهنامه به شمار می‌رود و صفت او دارنده گیسوی بلند یا گیسوی مجعد/ بافته‌شده است. او در باورهای ایرانی از یاران سوشیانت و نیز از جاودانان است. در باورها، گرشاسپ در دشت پیشینَه یا پیشینَنْگْهْ (در جنوب افغانستان امروزی) به خواب رفته در حالیکه هزاران فروهر پیروان نظام هستی از او در خواب مراقبت می‌کنند و فَرّ او در بالای سرش در آسمان جای گرفته است. هر زمان اژی‌دهاک از خواب برخیزد و به سرزمین‌های ایرانی گزند رساند، گرشاسپ نیز بر می‌خیزد و او را فرو می‌کوبد: «می‌ستاییم فروهرهای نیرومند و پاک‌ و توانای پیروان نظام هستی را؛ که نود و نه هزار و نهصد و نود و نه تا از آنان از پیکر سام‌ گرشاسپ گیسو بلندِ گُرزدار پاسبانی می‌کنند» (بند 61 فروردین‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی