Skip to content
 

گئوش‌پنچو

گِئوش‌پَنچو: (اوستایی). جانوران پنجگانه. نام جانوران پنجگانه که در بند 43 فروردین‌یشت آمده عبارتند از: آبزیان، خزندگان، پرندگان، جانوران آزاد صحرایی، و چرندگان. واژه «گِئوش» به معنای «گاو» در ترکیب «گِئوش‌پَنچو» نشان می‌دهد که این کلمه بجز نام حیوان معروف، نام عمومی همه جانوران به شمار می‌رفته است: «آنان در میان زمین و آسمان «سَـتَویس» را به گردش در می‌آورند تا باران بباراند، بانگ یاری‌خواهان را می‌شنود تا باران بریزاند و گیاهان برویاند؛ برای نگاهداری چارپایان و مردمان، برای نگاهداری سرزمین‌های ایرانی، برای نگاهداری جانوران پنجگانه، برای یاری رساندن به مردان پیرو نظام هستی».

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی