Skip to content
 

کویرینته

کْویرینْتَه: (اوستایی). جایی ناشناخته که در بند 19 رام‌یشت از آن یاد شده است:«اَژی‌دَهاک سه پوزه او را بستود در کْویرینْتَه سخت راه؛ بر روی تخت زرین، بر روی بالش زرین، بر روی فرش زرین، به نزد بَرسَم گسترده، با دستان گشاده».

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی