Skip to content
 

کوتیرناهونته (کودورناهونته، کوتیرناخونته)

کوتیرناهونِتِه: کودورناهونِتِه/ کوتیرناخونِتِه. شاه عیلامی (693- 692 قبل از میلاد). او پس از هالوشو اینشوشیناک به شاهی رسید و در زمان او آشوریان مجدداً به عیلام حمله کردند. کوتیرناهونته در برابر حمله آنان قادر به مقاومت نشد و آشوریان شرط صلح را در اختیار گرفتن بابل قرار دادند. کوتیرناهونته پس از یک سال پادشاهی با توطئه درباریان کشته شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی