Skip to content
 

کفلایا

کَفالایا: مجموعه نوشته‌ها و گفته‌های منسوب شده به مانی که شاگردان او در زمان حیات مانی گردآوری و تحریر کرده‌اند. تحریر قبطی این آثار با عنوان یونانی کفالایا تاکنون بازمانده و قطعاتی از ترجمه آنها به پهلوی پارتی و سغدی نیز به دست آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی