Skip to content
 

کره‌ماهی (کره‌مسیه)

کَرَه‌ماهی: کَرّه‌مَسیَه (اوستایی). ماهی عجیبی است که در دریای فراخکرت زندگی می‌کند و قوه بینایی بسیار زیادی دارد. برخی آنرا با نوعی سگ‌ماهی بلندقامت که در گذشته در دریای کاسپین/ مازندران زندگی می‌کرده، یکی می‌دانند. از کره‌ماهی در بهرام‌یشت اوستا یاد شده است: «بهرام آفریده اهورا، توانایی فرزند‌آوری و بازوان نیرومند و تندرستی در همه جای تن و پایندگی در سراسر تن را فراز بخشید. و چنان  نیروی بینایی داد که کَرَه‌ماهی در درون آب از آن برخوردار است. او که می‌تواند خیزابی به اندازه یک تار مو را در رود رَنْگْهای دورکرانه و در ژرفای هزار برابر بالای مردی، ببیند» (بند 29 بهرام‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی