Skip to content
 

کرمانه

کَرمانَه: (فارسی باستان). ناحیه‌ای که به گفته داریوش الوار درخت برای ساخت کاخ شوش از آنجا آورده شده است. ممکن است با نام فعلی کرمان مرتبط باشد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی