Skip to content
 

کرشه

کَرشَه: (فارسی باستان). واحد اندازه‌گیری وزن در دوره هخامنشی معادل با 83.33 گرم. تعدادی سنگ وزنه با مقیاس کرشه از زمان پادشاهی داریوش یکم هخامنشی به دست آمده است. این وزنه‌ها دو کرشه‌ای، 60 کرشه‌ای و 120 کرشه‌ای هستند.

[hidepost]

بر روی این سنگ وزنه‌ها نوشته‌ای به سه زبان فارسی باستان، عیلامی و بابلی وجود دارد که برای نمونه عبارت است از: «120 کَرشَه، من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه روی این زمین، پسر ویشتاسپ، هخامنشی».

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی