Skip to content
 

کرشنز

کَرشنَز: (اوستایی). نام یکی از خاندان‌های ایرانی است که در بند 38 فروردین‌یشت آمده و اطلاعی از آنان در دست نیست: «شمایید در هم شکننده یورش پیشین دانوهای تورانی؛ شمایید در هم شکننده آزار پیشین دانوهای تورانی؛ از پرتو یاری شما بود، بسیار نیرومندی پیشین کَرشنَزها و خْشْتاوی‌های دلاور و سوشیانت‌‌های دلیر، آن نام‌آوران پیروزمند. از یاری شما بود، که بیشتر از ده هزار پناهگاه‌های سرداران دانوها فرو کوبیده شد».

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی