Skip to content
 

کرزوس (کرسوس)

کِرِزوس: کِرِسوس. آخرین شاه لیدی (560- 546 قبل از میلاد) که از کورش شکست خورد و پادشاهی‌اش منقرض شد. کورش قصد داشت او را در آتش بسوزاند اما از اینکار منصرف می‌شود. به گزارش هردودت، کرزوس در حال اسارت از کورش می‌پرسد که اکنون سربازان تو در حال چه کاری در شهر هستند؟ و کورش جواب می‌دهد که در حال غارت شهر و گنجینه‌های تو هستند (هرودوت، کتاب یکم، بند 88). کتزیاس از کور شدن و کشته شدن آتیس پسر کروزس به دست کورش گزارش داده است. ← لیدی و آتیس.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی