Skip to content
 

کتیبه‌های سند

کتیبه‌های سند: از نواحی دره سند علیا در پاکستان امروزی حدود 700 کتیبه کوچک و تقریباً ناخوانا به زبان‌های ایرانی به دست آمده که بیشتر آنها به زبان سُغدی و تعداد کمی از آنها به زبان‌های بلخی، پهلوی پارتی و پهلوی ساسانی است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی