Skip to content
 

کتیبه نرسی در بیشاپور

کتیبه نَرسی در بیشاپور: (NVŠ). کتیبه‌ای از نَرسی شاه ساسانی در تنگ چوگان و در زیر سنگ‌نگاره بهرام یکم. این کتیبه در 11 سطر به زبان پهلوی ساسانی نگاشته شده و در بردارنده نام و عنوان و نسب نرسی است. این کتیبه در اصل متعلق به بهرام یکم بوده که نرسی نام او را پاک کرده و نام خود را نوشته است: «این پیکر مزداپرست، خداوندگار نرسی، شاهنشاه ایران و انیران، که نژاد از یزدان دارد، پسر خداوندگار مزداپرست، شاپورشاهان، شاه ایران و انیران، که نژاد از یزدان دارد، نوه خداوندگار اردشیرشاهنشاه» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی