Skip to content
 

کتیبه شاپور دوم در طاق‌بستان

کتیبه شاپور دوم در طاق‌بستان: (ŠTBn-II). کتیبه‌ای از شاپور دوم ساسانی در طاق‌بستان در نزدیکی کرمانشاه. این کتیبه در مغاره کوچکتر طاق‌بستان و در کنار سنگ‌نگاره شاپور دوم در نه سطر به زبان پهلوی ساسانی نوشته شده است: «این پیکر خداوندگار مزداپرست، شاپورشاهان، شاه ایران و انیران، که نژاد از یزدان دارد، پسر مزداپرست، خداوندگار هرمزشاهان، شاه ایران و انیران، که نژاد از یزدان دارد، نوه خداوندگار نرسی، شاهنشاه» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی