Skip to content
 

کتیبه داریوش دوم در همدان

کتیبه داریوش دوم در همدان: (D2H). کتیبه داریوش دوم در همدان. کتیبه‌ای از داریوش دوم در یک نسخه بر روی لوح زرین پیدا شده در همدان. به زبان فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی: «خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، یک شاه از بسیار شاهان، یک فرمانروا از بسیار فرمانروایان. من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان گوناگون، شاه در این زمین دور و پهناور، پسر اردشیرشاه، اردشیر پسر خشیارشاشاه، خشیارشاشاه پسر داریوش‌شاه، هخامنشی. داریوش‌شاه گوید: اهورامزدا این کشور را به من داد، به خواست اهورامزدا من شاه روی این زمین هستم. اهورامزدا مرا و خانه‌ام را بپاید، و شهریاری‌ای را که به من داد» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی