Skip to content
 

کتیبه داریوش در نقش‌رستم 1

کتیبه داریوش در نقش‌رستم 1: (DNa). کتیبه اول داریوش در نقش‌رستم. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر بدنه آرامگاه داریوش در نقش‌رستم و در کنار سنگ‌نگاره‌های آرامگاه. دارای 60 سطر به فارسی باستان همراه با 48 سطر به عیلامی و 36 سطر به بابلی:

[hidepost]

«خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که انسان را آفرید، که شادی را برای انسان آفرید، که داریوش را شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری. من داریوش‌شاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین‌هایی از همه گونه مردم، شاه در این زمین بزرگ و گسترده. پسر ویشتاسپ هخامنشی، پارسی پسر پارسی، آریایی از تبار آریایی . . . داریوش‌شاه گوید: اهورامزدا چون این زمین را آشفته دید، آنگاه آنرا به من ارزانی داشت، مرا شاه کرد، من شاه هستم . . . اگر می‌اندیشی که چه تعداد بود کشورهایی که داریوش‌شاه داشت، پیکره‌هایی را بنگر که اورنگ را می‌برند. آنگاه خواهی دانست که نیزه مرد پارسی بسی دورتر جا رفته است، آنگاه خواهی دانست که مرد پارسی بسی دورتر از پارس نبرد کرده است . . . ای مرد! فرمان اهورامزدا به نظرت ناگوار نیاید، راه راست را ترک مکن، شورش مکن!» (بخشی از متن کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی