Skip to content
 

کتیبه داریوش در شوش 25

کتیبه داریوش در شوش 25: (DSy). کتیبه بیست و پنجم داریوش در شوش. این کتیبه در پژوهش‌های تازه‌تر بخشی از کتیبه دیگر داریوش دانسته شده است. بنگرید به ← کتیبه داریوش در شوش22.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی