Skip to content
 

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 1

کتیبه داریوش در تخت‌جمشید 1: (DPa). کتیبه اول داریوش در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در دو نسخه بر بدنة داخلی درگاه‌های کاخ تَچَر در تخت‌جمشید. دارای شش سطر به فارسی باستان همراه با شش سطر تحریر عیلامی و شش سطر تحریر بابلی: «داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ویشتاسپ، هخامنشی. آنکه این تَچَر را ساخت.» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی