Skip to content
 

کتیبه داریوش در الوند

کتیبه داریوش در الوند: (DE). کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر صخره کوهستان الوند در گنج‌نامه همدان. در مجاورت کتیبه خشیارشا در الوند. دارای 20 سطر به فارسی باستان همراه با 20 سطر تحریر عیلامی و 20 سطر تحریر بابلی:

[hidepost]

«خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را در اینجا آفرید، که آن آسمان را در بالا آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری. من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین‌ها دارای مردمان بسیار، شاه در این زمین بزرگ، دور و پهناور، پسر ویشتاسپ، هخامنشی» (متن کامل کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی