Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در شوش 2

کتیبه خشیارشا در شوش 2: (XSb). کتیبه دوم خشیارشا در شوش. کتیبه‌ای از خشیارشا در یک نسخه بر پاستون پیدا شده در شوش. به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی: «من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین‌ها، شاه در این زمین، پسر داریوش‌شاه، هخامنشی» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی