Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در شوش 1

کتیبه خشیارشا در شوش 1: (XSa). کتیبه اول خشیارشا در شوش. کتیبه‌ای از خشیارشا در یک نسخه بر پاستون پیدا شده در شوش. دارای دو سطر به فارسی باستان همراه با دو سطر تحریر عیلامی و دو سطر تحریر بابلی: «خشیارشاشاه گوید: به خواست اهورامزدا، داریوش‌شاه پدر من این هَدیش را ساخت» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی